kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Bộ luật dân sự Việt Nam 2005 (Văn bản)

Threaded View

 1. #1
  Tham gia ngày
  Jun 2008
  Bài gởi
  258

  57 Bộ luật dân sự Việt Nam 2005 (Văn bản)

  Luật Dân sự Việt Nam là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa - tiền tệ và các quan hệ nhân thân trên cơ sở bình đẳng, độc lập của các chủ thể khi tham gia vào các quan hệ đó và có hiệu lực pháp lý trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.
  Bộ luật Dân sự năm 2005
  Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005 gồm có 777 điều, chia thành 7 phần và 36 chương. Cụ thể như sau:
  Phần I Quy định chung.
  • Chương 1: Gồm 3 điều (1-3) quy định nhiệm vụ và hiệu lực của bộ luật dân sự Việt Nam.
  • Chương 2: Gồm 10 điều (4-13) quy định những nguyên tắc cơ bản.
  • Chương 3: Gồm 70 điều (14-51) quy định về cá nhân.
   • Mục 1: Gồm 10 điều (14-23) quy định năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của cá nhân.
   • Mục 2: Gồm 28 điều (24-51) quy định về quyền nhân thân.
   • Mục 3: Gồm 6 điều (52-57) quy định về nơi cư trú.
   • Mục 4: Gồm 15 điều (58-73) quy định về giám hộ.
   • Mục 5: Gồm 10 điều (74-83) quy định về thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, tuyên bố mất tích và tuyên bố chết.
  • Chương 4: Gồm 22 điều (84-105) quy định về pháp nhân.
   • Mục 1: Gồm 16 điều (84-99) quy định chung về pháp nhân.
   • Mục 2: Gồm 6 điều (100-105) quy định về các loại pháp nhân.
  • Chương 5: Gồm 15 điều (106-120) quy định về hộ gia đình và tổ hợp tác.
   • Mục 1: Gồm 5 điều (106-110) quy định chung về hộ gia đình.
   • Mục 2: Gồm 10 điều (111-120) quy định về tổ hợp tác.
  • Chương 6: Gồm 18 điều (121-138) quy định về giao dịch dân sự.
  • Chương 7: Gồm 10 điều (139-148) quy định về đại diện.
  • Chương 8: Gồm 5 điều (149-153) quy định về thời hạn.
  • Chương 9: Gồm 9 điều (154-162) quy định về thời hiệu.
  Phần II Tài sản và quyền sở hữu
  • Chương 10: Gồm 11 điều (163-173) quy định chung.
  • Chương 11: Gồm 8 điều (174-181) quy định các loại tài sản.
  • Chương 12: Gồm 18 điều (182-199) quy định nội dung quyền sở hữu.
   • Mục 1: Gồm 10 điều (182-191) quy định quyền chiếm hữu.
   • Mục 2: Gồm 3 điều (192-194) quy định quyền sử dụng.
   • Mục 3: Gồm 5 điều (195-199) quy định quyền định đoạt.
  • Chương 13: Gồm 33 điều (200-232) quy định các hình thức sở hữu.
   • Mục 1: Gồm 8 điều (200-207) quy định sở hữu nhà nước.
   • Mục 2: Gồm 3 điều (208-210) quy định sở hữu tập thể.
   • Mục 3: Gồm 3 điều (211-213) quy định sở hữu tư nhân.
   • Mục 4: Gồm 13 điều (214-226) quy định sở hữu chung.
   • Mục 5: Gồm 3 điều (227-229) quy định sở hữu của tổ chức chính trị, chính trị-xã hội.
   • Mục 6: Gồm 3 điều (230-232) quy định sở hữu của tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp.
  • Chương 14: Gồm 22 điều (233-254) quy định về xác lập, chấm dứt quyền sở hữu.
   • Mục 1: Gồm 15 điều (233-247) quy định về xác lập quyền sở hữu.
   • Mục 2: Gồm 7 điều (248-254) quy định về chấm dứt quyền sở hữu.
  • Chương 15: Gồm 7 điều (255-261) quy định về bảo vệ quyền sở hữu.
  • Chương 16: Gồm 18 điều (262-279) những quy định khác về quyền sở hữu.
  Phần III Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự
  • Chương 17: Gồm 148 điều (280-427) những quy định chung.
   • Mục 1: Gồm 3 điều (280-282) quy định về nghĩa vụ dân sự.
   • Mục 2: Gồm 19 điều (283-301) quy định về thực hiện nghĩa vụ dân sự.
   • Mục 3: Gồm 7 điều (302-308) quy định về trách nhiệm dân sự.
   • Mục 4: Gồm 9 điều (309-317) quy định về chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ dân sự.
   • Mục 5: Gồm 56 điều (318-373) quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, bao gồm quy định chung (318-325), cầm cố tài sản (326-341), thế chấp tài sản (342-357), đặt cọc (358), ký cược (359), ký quỹ (360), bảo lãnh (361-371), tín chấp (372-373).
   • Mục 6: Gồm 14 điều (374-387) quy định về chấm dứt nghĩa vụ dân sự
   • Mục 7: Gồm 40 điều (388-427) quy định về hợp đồng dân sự, bao gồm giao kết hợp đồng dân sự (388-411), thực hiện hợp đồng dân sự (412-422) và sửa đổi, chấm dứt hợp đồng dân sự (423-427).
  • Chương 18: Gồm 166 điều (428-593) quy định về hợp đồng dân sự thông dụng.
   • Mục 1: Gồm 35 điều (428-462) quy định về hợp đồng mua bán tài sản, bao gồm quy định chung (428-449), hợp đồng mua bán nhà (450-455) và quy định riêng về mua bán tài sản (456-462).
   • Mục 2: Gồm 2 điều (463-464) quy định về hợp đồng trao đổi tài sản.
   • Mục 3: Gồm 6 điều (465-470) quy định về hợp đồng tặng cho tài sản.
   • Mục 4: Gồm 9 điều (471-479) quy định về hợp đồng vay tài sản.
   • Mục 5: Gồm 32 điều (480-511) quy định về hợp đồng thuê tài sản, bao gồm quy định chung (480-491), hợp đồng thuê nhà (492-500) và hợp đồng thuê khoán tài sản (501-511).
   • Mục 6: Gồm 6 điều (512-517) quy định về hợp đồng mượn tài sản.
   • Mục 7: Gồm 9 điều (518-526) quy định về hợp đồng dịch vụ.
   • Mục 8: Gồm 20 điều (527-546) quy định về hợp đồng vận chuyển, bao gồm hợp đồng vận chuyển hành khách (527-534) và hợp đồng vận chuyển hàng hóa (535-546).
   • Mục 9: Gồm 12 điều (547-558) quy định về hợp đồng gia công.
   • Mục 10: Gồm 8 điều (559-566) quy định về hợp đồng gửi giữ tài sản.
   • Mục 11: Gồm 14 điều (567-580) quy định về hợp đồng bảo hiểm.
   • Mục 12: Gồm 9 điều (581-589) quy định về hợp đồng ủy quyền.
   • Mục 13: Gồm 4 điều (590-593) quy định về hứa thưởng và thi có giải.
  • Chương 19: Gồm 5 điều (594-598) quy định về thực hiện công việc không có ủy quyền.
  • Chương 20: Gồm 5 điều (599-603) quy định về nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi thế về tài sản không có căn cứ pháp luật.
  • Chương 21: Gồm 27 điều (604-630) quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bao gồm quy định chung (604-607), xác định thiệt hại (608-612), bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể (613-630).
  Phần IV Thừa kế
  • Chương 22: Gồm 15 điều (631-645) quy định chung.
  • Chương 23: Gồm 28 điều (646-673) quy định về thừa kế theo di chúc.
  • Chương 24: Gồm 7 điều (674-680) quy định về thừa kế theo pháp luật.
  • Chương 25: Gồm 7 điều (681-687) quy định về thanh toán và phân chia di sản.
  Phần V Quyền sử dụng đất
  • Chương 26: Gồm 5 điều (688-692) quy định chung.
  • Chương 27: Gồm 4 điều (693-696) quy định về hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất.
  • Chương 28: Gồm 6 điều (697-702) quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
  • Chương 29: Gồm 12 điều (703-714) quy định về hợp đồng thuê, thuê lại quyền sử dụng đất, bao gồm:
   • Mục 1: Gồm có 11 điều (703-713) quy định về hợp đồng thuê quyền sử dụng đất.
   • Mục 2: Gồm có 1 điều (714) quy định về hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất.
  • Chương 30: Gồm 7 điều (715-721) quy định về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.
  • Chương 31: Gồm 5 điều (722-726) quy định về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.
  • Chương 32: Gồm 6 điều (727-732) quy định về hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.
  • Chương 33: Gồm 3 điều (733-735) quy định về thừa kế quyền sử dụng đất.
  Phần VI Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ
  • Chương 34: Gồm 14 điều (736-749) quy định về quyền tác giả và quyền liên quan, bao gồm:
   • Mục 1: Gồm có 8 điều (736-743) quy định về quyền tác giả
   • Mục 2: Gồm có 6 điều (744-749) quy định về quyền liên quan đến quyền tác giả.
  • Chương 35: Gồm 4 điều (750-753) quy định về quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.
  • Chương 36: Gồm 4 điều (754-757) quy định về chuyển giao công nghệ
  Phần VII Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài: Không lập thành chương, bao gồm các điều từ 758 đến 777.
  (luật học sưu tầm)
  File Kèm Theo File Kèm Theo

Chủ đề giống nhau

 1. Trích báo:GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT
  By TÔN THẤT QUỲNH BẰNG in forum TỐ TỤNG DÂN SỰ
  Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 31-03-2011, 14:11
 2. Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 05-01-2011, 14:40
 3. Đề tài lịch sử hình thành nghề Luật sư
  By bigman777 in forum C.T LUẬT SƯ
  Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 17-11-2010, 11:42
 4. [Help] Nghề luật và nghề luật sư
  By mostlaw2020 in forum CHUYỆN NGHỀ NGHIỆP
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 23-06-2009, 13:43
 5. Bàn về chất lượng của luật thương mại 2005
  By Lương Sơn Hải in forum LUẬT THƯƠNG MẠI
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 27-04-2009, 10:18

Tags for this Thread

Bookmarks

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể gửi Đề tài mới
 • Bạn không thể gửi Trả lời
 • Bạn không thể gửi Đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •  
Luat lao dong | Luat dan su | Luat giao thong | Luat giao thong viet nam | Luat hinh su | Quyet dinh | Thue thu nhap ca nhan | Luat dat dai | Luat doanh nghiep | Thong tu | Nghi dinh | Luat ke toan | Luat vien chuc | Luat xay dung | Luat dau thau | Luat bao hiem xa hoi | Luat giao duc | Luat cu tru | Luat thuong mai | Thue mon bai | Nghi quyet | Luat thue | Luat thi hanh an hinh su | Luat moi truong | Luat hon nhan va gia dinh | Luat nghia vu quan su | Luat cong doan | Thue thu nhap doanh nghiep | Luat dau tu | Luat khieu nai | Luat Nha o | Luat quan ly thue | Luat hon nhan | Luat bao hiem y te | tuyen nhan vien seo web | Vietkey Software | duoc lieu | Download Cafe ITC | Cafe ITC | unikey | Cử nhân pháp luật | download unikey | unikey 4.8 | download unikey moi nhat | unikey win 7 | unikey win 8 | unikey 32 bit | unikey 3.6 | unikey 4.0 | tai unikey 4.0 | download unikey 4.1 | PIKACHU | GAME PIKACHU | CHOI GAME PIKACHU | TRO CHOI PIKACHU | PICACHU